Polityka prywatności i regulamin sklepu

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.metodaad.pl (klauzula informacyjna)
 2. Administrator Twoich danych osobowych:
  Firma Metoda AD – Agnieszka Drummer z siedzibą w Warszawie (03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 46/39), NIP 5272383041, REGON 369983956, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii, prowadząca serwisy pod adresem:  www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl.
 3. Dane kontaktowe Administratora
  Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@agnieszkadrummer.pl, lub pisemnie na następujący adres: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 46/39.
 4. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
  Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).
  Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony www.agnieszkadrummer.pl.
  Potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych).
  Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych www.agnieszkadrummer.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie www.metodaad.pl.
 5. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
  Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
  W odniesieniu do usług stron internetowych www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
 6. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  W odniesieniu do usług www.agnieszkadrummer.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.agnieszkadrummer.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
 7. Wymóg podania danych
  Podanie danych w celu realizacji usług witryn www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
  Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług www.agnieszkadrummer.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 8. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
  Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:
  – darmowy newsletter
  – zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne
  – niezapowiedziane oferty handlowe.
 9. Przekazywanie danych poza EOG
  Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 10. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
  – prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  – prawo żądania sprostowania danych
  – prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez Firmę Metoda AD – Agnieszka Drummer
 2. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Metoda AD – Agnieszka Drummer z siedzibą w Warszawie (03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 46/39), NIP 5272383041, REGON 369983956, prowadząca serwisy pod adresami: www.agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl (Administrator).
 3. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: kontakt@agnieszkadrummer.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.
 4. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:
  a. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług lub strony www.agnieszkadrummer.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.
 7. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):
  a. Prawo dostępu do danych;
  b. Prawo do sprostowania danych;
  c. Prawo do usunięcia danych;
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);
  f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);
  g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
  h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

III. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze stron internetowych agnieszkadrummer.pl oraz www.metodaad.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że agnieszkadrummer.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy na stronie www.metodaad.pl prowadzony jest przez firmę Metoda AD – Agnieszka Drummer, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369983956, nr NIP 5272383041
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Metoda AD – Agnieszka Drummer, z siedzibą: Międzynarodowa 46 m 39, 03-922 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369983956, nr NIP 5272383041
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://metodaad.pl

3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Międzynarodowa 46/39 03-922 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej: drummer.agnieszka@googlemail.com
 3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresu i danych podanych w niniejszym paragrafie.

4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (ale nie zawierają podatku VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny obsługiwany przez firmę mBank
  3. System płatności mBanku Paynow
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób
  wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski, jeśli są to produkty elektroniczne, to także drogą elektroniczną za granicę.
 6. Z kursu może korzystać wyłącznie osoba dokonująca zakupu lub wskazany przez niego beneficjent. Zabronione jest udostępnianie swojego loginu i hasła innym osobom. Naruszenie tego punktu skutkować będzie usunięciem z systemu bez zwrotu pieniędzy za kurs.

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Jeśli zamówiony produkt nie zostanie opłacony w ciągu 7 dni od daty zamówienia, to sprzedawca może anulować zamówienie.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, pkt. 13), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy). Opłacając zamówienie Użytkownik akceptuje ten punkt Regulaminu, czyli rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.

7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane  Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Nie dotyczy treści elektronicznych nie dostarczanych na nośniku materialnym!)

 • Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
 • Data odbioru
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

* niepotrzebne skreślić

 

Ten regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.